Per helpo de donacantoj, UEA faras multon, kiu ne estus ebla sen tiu ekstra subteno. Ĉi-subaj fondaĵoj kaj specialaj kontoj bonvenigas ankaŭ vian donacon. Se la celo de donaco ne estas indikita, la mono eniras la Generalan Kason, aŭ, se temas pri pli ol €2400, la Asocian Kapitalon.

Kiuj interesiĝas testamenti al UEA aŭ unu el la fondaĵoj, bv. peti informojn ĉe la Centra Oficejo.

 • Afriko — Helpas la laboron por disvastigi Esperanton en Afriko.
 • Ameriko — Helpas la Sud- kaj Centran Amerikan Esperanto-movadon
 • Antoni Grabowski — Subtenas Esperanto-kulturon per premioj kaj subvencioj (precipe por beletro) kaj per kuraĝigo de junaj verkistoj.
 • Azio — Subtenas la disvastigon de Esperanto en Azio.
 • Belarta Fondaĵo — Subtenas la Belartajn Konkursojn de UEA.
 • Biblioteka Apogo Bachrich – Subtenas la plivastigon de la librokolektoj de Esperanto-bilbliotekoj.
 • Biblioteka Fondaĵo — Akceptas donacojn por ebligi ordigadon kaj katalogadon de Biblioteko Hector Hodler.
 • Canuto — Helpas al limigita nombro de aktivuloj, kiuj mem ne povas pagi plenan kotizon. Kandidatoj estas petataj priskribi sian agadon en la antaŭa jaro kaj siajn planojn por la venonta en mesaĝo sendita al canuto@co.uea.org aŭ al la poŝtadreso de la Centra Oficejo.
 • CED — Subtenas la agadon de Centro de Esploro kaj Dokumentado.
 • Konto Espero: — Helpas e-istajn viktimojn de militoj kaj naturaj katastrofoj.
 • Junularo — Subtenas TEJO, la junularan sekcion de UEA.
 • Novjorka Oficejo — Donacu 10 USD por iĝi Amiko de la oficejo, 25 USD por Subtenanto aŭ 100 USD por Patrono.
 • Oficeja Ilaro — Servas por ekipi la CO de UEA per modernaj laborhelpiloj.
 • Propaganda Konto — Apogas la informan kaj reprezentan laboron de UEA.
 • Societo Zamenhof — Societo por doni ekstran financan apogon al la Asocio. La kotizo estas 2-oblo de la MA-kotizo.
 • Fondaĵo Partoprenu UK-on — Helpas partopreni en UK al esperantistoj, invititaj de UEA, kiuj mem ne povus pagi ĉiujn kostojn.
 • Unesko — Subtenas la agadon de UEA ĉe Unesko.
 • Volontula Fondaĵo — Subtenas la Volontulan Servon, kadre de kiu esperantistoj laboras kaj spertiĝas en la Centra Oficejo de UEA.
 • Wüster — Helpas financi la aktivadojn de Terminologia Esperanto-Centro aŭ de similaj aktivadoj iniciatitaj aŭ aprobitaj de TEC.

Indiku al kiu fondaĵo vi volas donaci: